วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

แนวคิดในการทำงาน

TEAM WINS

  • T Teamwork การทำงานเป็นทีม
  • E Equality of education ความเสมอภาคทางการศึกษา
  • A Accountalility ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จ
  • M Moral and Intergrit y การมีศิลธรรมและความซื่อสัตย์
  • W Willful มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
  • I Improve ourselves รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
  • N Network and Community การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • S Service mind มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน การมีจิตใจที่พร้อมให้บริการ