วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
กศน. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่หลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานสติปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด กศน. สามารถจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตามภารกิจที่กำหนด
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างหลากหลาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับติดตามให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายเป็นไปตามมาตราฐานการศึกษาของชาติและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย