วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

ผู้บริหารและผู้บริหารสถานศึกษา

น.ส.ประไพศรี คงตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
นายประยงค์ ขันทอง
ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองชุมพร
นายรังสิทธิ์ พรมวัง
ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสวี
นางวรรณา แสงขจร
ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอทุ่งตะโก
นายธวัชชัย อิสโร
ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอหลังสวน
นายมานะ หนูภักดี
ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอท่าแซะ
นางปัณฑรี พรมเสนะ
ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอละแม
Untitled
ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปะทิว
Untitled
ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพะโต๊ะ