วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

ประวัติ/ความเป็นมา

ประวัติ

อดีต ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร (เป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศีกษาธิการ ได้รับประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2526 เป็นอาคารเช่าเลขที่ 152 หมู่ที่ 1 ถนนชุมพร-ปากน้ำ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยรวมโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 18 โรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ 1 โรง ห้องสมุดประชาชนจังหวัด และห้องสมุดประชาชนอำเภอ ในจังหวัดชุมพร นับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ที่ประกาศจัดตั้งเกือบเป็นรุ่นสุดท้ยเพื่อทำหน้าที่ในการบริการที่หลากหลาย ทั้งในเชิงบริหารและบริการ ได้รับการเอาใจใส่ดูแลและพัฒนาเรื่อยมาภายใต้ความรับผิดชอบของผู้บริหารตั้งแต่ตันจนถึงปัจจุบัน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 227 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน

ที่ตั้ง/แผนที่

227 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 โทร. 077-596-626 โทรสาร. 077-596-625