วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

บุคลากร

น.ส.ประไพศรี คงตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
นายจักรี ปรีชาชน
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)
น.ส.นิตยา เรืองรัตน์
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
น.ส.อัจฉรา บุญมี
พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป/หัวหน้ากลุ่มภาคีเครือข่าย)
น.ส.ปูรณี พงษ์แก้ว
พนักงานราชการ(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
นางพัชรี วิวัฒนพิทยาวุฒิ
พนักงานราชการ(นักวิชาการศึกษา)
น.ส.พนมพร ภู่น้อย
พนักงานราชการ(นักวิชาการศึกษา)
น.ส.เพ็ญธิดา โสภิณ
พนักงานราชการ(นักวิชาการเงินและบัญชี)
นางนภาขวัญ ก่อสกุล
น.ส.อุบลรัตน์ รัตนฉวี
พนักงานราชการ(นักวิชาการศึกษา)
น.ส.จีระพา ชนะรัง
พนักงานราชการ(นักวิชาการพัสดุ)
น.ส.สุจิตตา น้ำใจ
พนักงานราชการ(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
น.ส.คณิตา มณี
พนักงานราชการ(นักจัดการทั่วไป)
น.ส.นฤมล ทองสุข
พนักงานราชการ(เจ้าพนักงานธุรการ)
นายอาทิตย์ นาคกลัดสุข
พนักงานราชการ(เจ้าพนักงานธุรการ)
นายจิรวัฒน์ ทองสกุล
พนักงานราชการ(นักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวจีรพร พุ่มพวง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานบริการ)
นางสาวนฤมล เสนาคชวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานบริการ)
นายเอนก ห้วยแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถโมบายเคลื่อนที่)