วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Latest:
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร

บทบาท/อำนาจหน้าที่

  1. จัดทำยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนพัฒนาการศึกษา
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
  3. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรรเงินงบประมาณ
  4. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน
  5. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  6. ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับ
  7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  8. ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ
  9. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา